Текуща информация

Заповеди

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 4 от Устройствения правилник на областните дирекции “Земеделие”, чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 72б от праилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и писмо вх. № Д-818/15.07.2020 г. на кмета на Община Бяла

Публикувано в Заповеди, Съобщения |

Заповед № РД 11-130 от 23.04.2020 г.

Публикувано в Заповеди, Съобщения |

Заповед № РД 11-131 от 23.04.2020 г.

Публикувано в Заповеди, Съобщения |

Заповед № РД 11-132 от 23.04.2020 г.

Публикувано в Заповеди, Съобщения |

Заповед № РД 01-168 от 30.03.2020 г. на Министъра на Здравеопазването

Публикувано в covid-19, Заповеди, Съобщения |

Заповед № РД 11-106 от 26.03.2020 г.

Публикувано в covid-19, Заповеди, Съобщения |

Съобщение

Община Бяла, уведомява своите граждани, че съгласно чл. 40 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ се забранява търговията с взети от природата екземпляри от диворастящи застрашени и защитени растения под ограничителен режим на ползване, включени в

Публикувано в Заповеди, Съобщения |

Заповед № РД 11-90 от 17.03.2020 г.

Публикувано в covid-19, Заповеди, Съобщения |

Заповед № РД 11-86 от 13.03.2020 г.

Публикувано в covid-19, Заповеди, Съобщения |

Заповед № РД 11-87 от 13.03.2020 г.

Публикувано в covid-19, Заповеди, Съобщения |