Категория: Обществени поръчки

public_procurement

9057602/18.10.2016 г.- „Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища, републикански пътища в чертите на град Бяла и улици в населените места на територията на Община Бяла за експлоатационен период 2016/2017 година” по обособени позиции

Предмет на поръчката: „Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища, републикански пътища в чертите на град Бяла и улици в населените места на територията на Община Бяла за експлоатационен период 2016/2017 година” по обособени позиции

prsr

“Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП за проект: „Реконструкция и рехабилитация на част от IV-класен път VTR1233 (№IV-40964) „Павел – Босилковци – Гара Бяла“ от общинската мрежа, от км. 2+000 до км.12+000 с обща дължина 10 000 метра“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.”

1. Обява за пазарни консултации; 2. Техническа спецификация- Приложение № 1; 3. Образец на оферта- Приложение № 2; 4. КС...

public_procurement

“Запитване за оферта технологично оборудване, обзавеждане и товаро-пътнически автомобил за проект: „Изграждане, реконструкция, оборудване и обзавеждане на социална инфраструктура в град Бяла“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 –2020 г.”.

1.  Заповед за запитване за оферти; 2. Информация за вида на инвестицията; 3. Запитване за оферти за технологично оборудване; 4....

public_procurement

9056241/07.09.2016 г.- „Изграждане на многофункционална спортна площадка и полагане изкуствена настилка върху училищна спортна площадка в град Бяла, област Русе“

Предмет на поръчката: „Изграждане на многофункционална спортна площадка и полагане изкуствена настилка върху училищна спортна площадка в град Бяла, област Русе“

public_procurement

9056189/02.09.2016 г.- “Специализиран превоз на ученици под 16-годишна възраст до учебните заведения по утвърдени маршрути на територията на Община Бяла за учебната 2016/2017г.”

Предмет на поръчката: “Специализиран превоз на ученици под 16-годишна възраст до учебните заведения по утвърдени маршрути на територията на Община Бяла за учебната 2016/2017г.”