Заповеди

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 4 от Устройствения правилник на областните дирекции “Земеделие”, чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 72б от праилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и писмо вх. № Д-818/15.07.2020 г. на кмета на Община Бяла