Daily Archive: юли 24, 2020

Untitled copy

Съобщение

На 24.07.2020 г. Община Бяла подаде искане за удължаване на срока на Договор за финансиране № ФС01-0437/23.04.2020 г. /Договор/ с Агенция за социално подпомагане /АСП/ по проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Бяла, област Русе“, финансиран по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“. Проектът е финансиран от Агенция за социално подпомагане.

Untitled copy

Обява

Със Заповед № РД11-247/22.07.2020 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 10.08.2020 г. от 13:30 часа в Административната сграда на Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл. „Екзарх Йосиф І „ № 1 относно:
І. Продажба на движими вещи – частна общинска собственост, представляващи сепарирани отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците, продукт от дейността на Общинско предприятие „Регионално депо Бяла“, подробно описани и разпределени по вид, единична цена, количество, стойност (начална тръжна цена) и депозит за участие за всеки отделен продукт (артикул), съгласно посочената по-долу таблица, както следва: