Monthly Archive: юли 2020

Untitled copy

Обява

Със Заповед № РД11-254/29.07.2020 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 14.08.2020 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх Йосиф І „ № 1, относно:
І. Отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост за срок от 3 (три) години, както следва:

unnamed (1)

Съобщение

ОБЩИНА БЯЛА уведомява населението, че  от 20,00 часа на 31.07.2020 год. до 14,00 часа на 01.08.2020 год. поради извършване на...

Untitled copy

Обява

Със Заповед № РД11-253/28.07.2020 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 24.08.2020 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх Йосиф І „ № 1, относно продажба на имоти – частна общинска собственост за срок от 3 стопански години, както следва:

Untitled copy

Обява

Със Заповед № РД11-258/30.07.2020 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 28.08.2020 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх Йосиф І „ № 1, относно продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:

Untitled copy

Съобщение

На 24.07.2020 г. Община Бяла подаде искане за удължаване на срока на Договор за финансиране № ФС01-0437/23.04.2020 г. /Договор/ с Агенция за социално подпомагане /АСП/ по проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Бяла, област Русе“, финансиран по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“. Проектът е финансиран от Агенция за социално подпомагане.

Untitled copy

Обява

Със Заповед № РД11-247/22.07.2020 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 10.08.2020 г. от 13:30 часа в Административната сграда на Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл. „Екзарх Йосиф І „ № 1 относно:
І. Продажба на движими вещи – частна общинска собственост, представляващи сепарирани отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците, продукт от дейността на Общинско предприятие „Регионално депо Бяла“, подробно описани и разпределени по вид, единична цена, количество, стойност (начална тръжна цена) и депозит за участие за всеки отделен продукт (артикул), съгласно посочената по-долу таблица, както следва: