Заповед № РД-11 – 53 гр. Бяла, 11.02.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 133, ал. 2, т. 1 от Закона за ветеринаромедицинската дейност, във връзка със Заповед №РД11-252 от 23.01.2020 г. на Изпълнителния директор на БАБХ и проведено заседание на Общинската епизоотична комисия на 28.01.2020 г.