Monthly Archive: януари 2020

unnamed (1)

Обява

Със Заповед № РД11-35/23.01.2020 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 11.02.2020 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх Йосиф І „ № 1, относно:

unnamed (1)

Обява

Със Заповед № РД11-19/09.01.2020 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 31.01.2020 г. от 13:30 часа в Административната сграда на Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх Йосиф І „ № 1 относно:
І. Продажба на движими вещи – частна общинска собственост, представляващи сепарирани отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците, продукт от дейността на Общинско предприятие „Регионално депо Бяла“

EU-bg

Съобщение

Към 08.01.2020 г. в деловодството на Община Бяла са входирани „Заявление–декларация“ – Приложение № 2 към Методиката по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.0