Monthly Archive: ноември 2019

unnamed (1)

Съобщение на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Бяла, област Русе

  Предлагаме проект на „Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на...

Обява

Със Заповед № РД11-528/19.11.2019 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 17.12.2019 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх Йосиф І „ № 1, относно:

EU-bg

Съобщение

Във връзка с изпълнение на договор No BG05FMOP001-3.002-0062-C01 – „Осигуряване на топъл обяд в град Бяла, област Русе“

unnamed (1)

Съобщение

Съгласно разпоредбата на чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26 август 2016г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Бяла уведомява всички пчелари и земеделски производители, че Фирма ЕТ „ДЕКАДАНС – Димитър Шишков“, от град Бяла, ул. Колю Фичето №25, БУЛСТАТ 827154646 ще проведе пръскане на пшеница с препарати:

unnamed (1)

Съобщение

Съгласно разпоредбата на чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26 август 2016г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Бяла уведомява всички пчелари и земеделски производители, че Фирма ЕТ „КАМЕН ШИШКОВ“, от град Бяла, ул. Колю Фичето №25, БУЛСТАТ 117618493 ще проведе пръскане на пшеница с препарати: