Monthly Archive: октомври 2019

unnamed (1)

Съобщение на Община Бяла

Във връзка с наближаващия отоплителен сезин и в изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) информираме обществеността...

thumb

Обява

Със Заповед № РД11-429/01.10.2019 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 18.10.2019 г. от 13:30 часа в Административната сграда на Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх Йосиф І „ № 1, стая 205, относно:
І. Продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва: