Покана

за провеждане на обществено обсъждане на проект:
„Консервация и реставрация на моста на Кольо Фичето над река Янтра при гр. Бяла ”