Решения по протокол № 46/28.06.2018 год./

  Приложения:   Приложения към решение № 514: Замразени обекти; Обобщен касов отчет; Обяснителна записка ГФО; Отчет Други европейски средства;...