Решения по протокол № 45/31.05.2018 год./

  Приложения: Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие за 2018 година в Община Бяла, област Русе