Съобщение

Промяна на предназначението на част от имоти с № 00047 и /…/