Съобщение

НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ
НА ИЗЛЕЗЛИТЕ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА!