Daily Archive: април 6, 2017

Обява

Със Заповед № РД 11-181/04.04.2017 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 21.04.2017 г. от 17:00 часа в Заседателната зала на Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх Йосиф І „ № 1, относно:
І. Отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост за срок от 10 стопански години, както следва

Обява

Със Заповед № РД 11-182/04.04.2017 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 20.04.2017 г. от 17:00 часа в Заседателната зала на Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх Йосиф І „ № 1, относно:
І. Отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост за срок от 3 стопански години, както следва: