Заповед № РД 11- 616 гр.Бяла, 19.12.2016 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 64, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 62, ал. 1, т. 2 от
Наредба за условията и реда за възлагане на дейности в горски територии–държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и Заповед № РД 11-604/05.12.2016 г. на Кмета на Община Бяла, с която е открит търг с явно наддаване за продажба
на стояща дървесина на корен от горски територии общинска собственост на територията на Oбщина Бяла