Monthly Archive: декември 2016

checkingspreadsheet

Покана

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на Общинския бюджет в Община Бяла, област Русе

Наредба

Наредба за поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, опазване общественото и личното имущество и чистотата на територията на община Бяла

news-logo-230x155

Покана

НА 29.12.2016 Г. /ЧЕТВЪРТЪК/
ОТ 10,00 ДО 18,00 Ч.
НА ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ
В «ЦЕНТЪР ЗА РАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА УВРЕЖДАНИЯТА» – ГР. БЯЛА

naredba

Заповед № РД 11- 616 гр.Бяла, 19.12.2016 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 64, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 62, ал. 1, т. 2 от
Наредба за условията и реда за възлагане на дейности в горски територии–държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и Заповед № РД 11-604/05.12.2016 г. на Кмета на Община Бяла, с която е открит търг с явно наддаване за продажба
на стояща дървесина на корен от горски територии общинска собственост на територията на Oбщина Бяла