Заповед РД-11-597 от 30.11.2016 г. на Кмета на Община Бяла