Съобщение на основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението,
опазване общественото и личното имущество и
чистотата на територията на община Бяла