Съобщение на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, опазване общественото и личното имущество и чистотата на територията на община Бяла и приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги