Daily Archive: май 12, 2016

thumb

Съобщение на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в община Бяла, област Русе, приета с Решение № 125 по протокол № 10/26.09.2008 г. на Общински съвет- Бяла

naredba

Заповед РД 11-231 от 12.05.2016 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.41, ал.1 от НРППСОВППУНРИВОбС, в изпълнение на Решение №101 по протокол №10/18.04.2016 г. и Решение №114 по протокол №11/27.04.2016 г. на Общински съвет – гр.Бяла