Обществена поръчка с №00497-2016-0009 с предмет: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020Г.“ ПО 2 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Вижте още...