Daily Archive: април 13, 2016

prsr

Обществена поръчка с №00497-2016-0006 с предмет: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ ПО МЯРКА 07 – „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ НА „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020Г.“, ПО 5 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обществена поръчка с №00497-2016-0006 с предмет: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ ПО МЯРКА 07...

public_procurement

Обществена поръчка с №00497-2016-0005 с предмет: „Изграждане на слънчева и аеротермална инсталация за производство на енергия за отопление и охлаждане” в МБАЛ „Юлия Вревская” ЕООД , гр. Бяла по проект: „Повишаване на енергийната ефективност чрез използване на възобновяеми източници на енергия в общинско болнично заведение МБАЛ „Юлия Вревская” ЕООД, финансиран по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия” (Програма BG04), Мярка 2, от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 въз основа на подписан Меморандум за разбирателство между Република България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия

Обществена поръчка с №00497-2016-0005 с предмет: „Изграждане на слънчева и аеротермална инсталация за производство на енергия за отопление и охлаждане” в МБАЛ „Юлия Вревская” ЕООД , гр. Бяла по проект: „Повишаване на енергийната ефективност чрез използване на възобновяеми източници на енергия в общинско болнично заведение МБАЛ „Юлия Вревская” ЕООД, финансиран по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия” (Програма BG04), Мярка 2, от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 въз основа на подписан Меморандум за разбирателство между Република България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия

Заповед № РД 11- 154 гр.Бяла, 30.03.2016 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.4 от Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи /ДВ, бр. 65 от 31.07.1996 г./ и във връзка с необходимостта от създаване на условия за безинцидентно къпане и плуване на територията на община Бяла