Daily Archive: април 11, 2016

public_procurement

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С УНИКАЛЕН КОД В РОП 9052410 с предмет: „Избор на 3 броя експерти за предоставяне на интегрирани услуги в Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в рамките на проект: “Независим живот и услуги в домашна среда на територията на община Бяла, област Русе” по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05М9ОР001-2.002-0140-С001 от 07.12.2015 г. по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 “Независим живот”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд

Със Заповед № ЗОП- 9/11.04.2016 г. на Кмета на  Община Бяла бе обявена обществена поръчка с предмет: „Избор на 3...

public_procurement

Изпълнение на инвестиционнен проект: „Доизграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Борово (Бяла, област Русе)“ и довеждаща инфраструктура за външни връзки на площадката с републиканската пътна мрежа и мрежите на техническата инфраструктура“ по 3 обособени позиции.

Обществена поръчка с №00497-2016-0004 с предмет: „ Изпълнение на инвестиционнен проект: „Доизграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Борово (Бяла, област Русе)“ и /…./