Daily Archive: април 5, 2016

Съобщение по чл. 69а, ал. 3 от ЗОП

Във връзка с провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за заведенията на общинска бюджетна издръжка на територията на Община Бяла по обособени позиции”