Monthly Archive: март 2016

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 26, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за допълнение на Наредба за поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, опазване общественото и личното имущество и чистотата на територията на община Бяла

Решения по протокол №9/31.03.2016 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл. 9, ал.3 от Закона за общинския дълг, във връзка с чл.25, ал.1 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет в Община Бяла, Общински съвет Бяла, област Русе

LOGOpix

Обява 18.04.2016 г.

Със Заповед № РД 11-143 от 28.03.2016 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 18 април 2016 г., 17.00 часа в Заседателната зала на Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх ЙосифІ „ № 1

LOGOpix

Обява 19.04.2016 г.

Със Заповед № РД 11-144 от 28.03.20416 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 19 април 2016 г. от 17,00 часа в Заседателната зала на Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх ЙосифІ

Обява 20.04.2016 г.

Със Заповед № РД 11-141 от28.03.2016 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно

наддаване на 20 април 2016 г., 17.00 часа в Заседателната зала на Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе,

пл.”Екзарх ЙосифІ „ № 1,

Обява 22.04.2016 г.

Със Заповед № РД 11-142 от 28.03.2016 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно
наддаване на 22 април 2016 г., 17.00 часа в Заседателната зала на Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе,
пл.”Екзарх ЙосифІ „ № 1,

rule

РД 11-147 от 28.03.2016 г. на Кмета на Община Бяла

ДИМИТЪР КРУМОВ СЛАВОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ, след като се запознах с документите, съдържащи се в преписката, образувана във връзка с прекратяването на Договор №Д-147/22.05.2015 г. (DIR-5112122-C010-S-8) /…../