Публична покана с уникален код в РОП 9039663

Предмет: „Упражняване на строителен надзор при строителството на обект „Рехабилитация на част от общински път RSE 1003 (Ботров – Стърмен – Бяла) от км 13+237 до км 15+959, община Бяла, област Русе”