ЗАПОВЕД № РД -11-323 гр. Бяла, 17.09.2013 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. чл.124-а ,ал.1 и ал.5  от ЗУТ , Заявление...