Monthly Archive: юли 2013

Публична покана с уникален код в РОП 9018646

Предмет: „Информиране и публичност в рамките на проект “Създаване на звено за услуги в домашна среда и помощ в дома на територията на Община Бяла” във връзка със сключен договор за безвъзмездна финансова помощ между Агенцията за социално подпомагане и Община Бяла с № BG051PO001-5.1.04-0112-С-0001, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г.