Публична покана с уникален код в РОП 9007455

Предмет: „Доставка на канцеларски материали и оборудване за административни цели по проект: „Интегрирано управление на водите на територията на Община Бяла, област Русе- етап I”