Публична покана с уникален код в РОП 9006962

Предмет: „Доставка на дърва за огрев за ветераните, които живеят на територията на Община Бяла за отоплителен сезон 2012-2013 г.”