Община Бяла

Untitled copy

Обява

Общинска служба по земеделие – гр. Бяла, на основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ, обявява на собствениците и ползвателите на земеделски земи в община Бяла, че към 04.08.2020 г. са изготвени предварителните регистри по реда на чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ.

2016-06-21-130950.273845-odz

Заповеди

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 4 от Устройствения правилник на областните дирекции “Земеделие”, чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 72б от праилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и писмо вх. № Д-818/15.07.2020 г. на кмета на Община Бяла

Untitled copy

Обява

Със Заповед № РД11-254/29.07.2020 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 14.08.2020 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх Йосиф І „ № 1, относно:
І. Отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост за срок от 3 (три) години, както следва:

unnamed (1)

Съобщение

ОБЩИНА БЯЛА уведомява населението, че  от 20,00 часа на 31.07.2020 год. до 14,00 часа на 01.08.2020 год. поради извършване на...