Публичен регистър по ЗПКОНПИ

 ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/,

подавани от лица по §2, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ

 

№ по ред Входящ №/дата Вид декларация

/правно основание/

Име, презиме и фамилия Месторабота Длъжност Декларация /файл/
1 1/05.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

/встъпителна/

Милена Пачелиева Община Бяла Секретар на община изтегли 
2 2/05.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

/встъпителна/

Иван  Пачалиев Община Бяла Гл. експерт “ИОТ” изтегли
3 3/06.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

/встъпителна/

Янита Марчева Община Бяла Гл. експерт “ПП” изтегли
4 4/06.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

/встъпителна/

Евелина Кожухарова Община Бяла Ст. експерт

“Техн.сътрудник ОбС”

изтегли
5 5/07.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

/встъпителна/

Мариела Илиева Община Бяла Мл. експерт “Еколог” изтегли
6 6/07.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

/встъпителна/

Лъчезар Дилянов Община Бяла Началник отдел “БТГРН” изтегли
7 7/07.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

/встъпителна/

Божидара Монева Община Бяла Гл. експерт в отдел “ППОКХД” изтегли
8 8/07.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

/встъпителна/

Денис Братанов Община Бяла Началник отдел “ППОКХД” изтегли
9 9/07.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

/встъпителна/

Надя Колимечкова Община Бяла Мл. експерт “ПП” изтегли
10 10/07.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

/встъпителна/

Мария Спасова Община Бяла Ст. вътрешен одитор изтегли
11 11/06.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

/встъпителна/

Снежана Стефанова Община Бяла Финансов контрольор изтегли
12 12/07.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

/встъпителна/

Григор Григоров Община Бяла Директор Дирекция “ОА” изтегли
13 13/07.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

/встъпителна/

Ивелина Кръстева Община Бяла Ст. счетоводител “МДТ” изтегли
14 14/07.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

/встъпителна/

Татяна Дочева Община Бяла Ст. експерт “ГРН” изтегли
15 15/07.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

/встъпителна/

Стела Илиева Община Бяла Ст. експерт “ГРН” изтегли
16 16/07.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

/встъпителна/

Диана Караиванова Община Бяла Счетоводител изтегли
17 17/07.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

/встъпителна/

Биляна Сапунджиева Община Бяла Мл. експерт “ОА” изтегли
18 18/07.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

/встъпителна/

Татяна Коцева Община Бяла Директор Дирекция “СА” изтегли
19 19/07.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

/встъпителна/

Мария Личева Община Бяла Ст. счетоводител изтегли
20 20/08.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

/встъпителна/

Иваничка Николаева Община Бяла Гл. инспектор “МДТ” изтегли
21 21/08.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

/встъпителна/

Ваня Минкова Община Бяла Главен юрисконсулт изтегли
22 22/07.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

/встъпителна/

Валентина Владова Община Бяла Счетоводител изтегли
23 23/07.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

/встъпителна/

Марияна Тънмазова Община Бяла Главен счетоводител изтегли
24 24/08.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

/встъпителна/

Иванка Владова Община Бяла Началник отдел “МДТ” изтегли
25 25/08.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

/встъпителна/

Пенка Антимова Община Бяла Секретар МКБППМН изтегли
26 26/08.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

/встъпителна/

Даниела Пашкунова Община Бяла Началник отдел “ОС” изтегли
27 27/08.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

/встъпителна/

Радослава Неделчева- Великова Община Бяла Ст. експерт “КТЗПРЛ” изтегли
28 28/08.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

/встъпителна/

Пламена Колева Община Бяла Директор ОП “КДУ” изтегли
29 29/08.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

/встъпителна/

Мариана Йорданова ДГ “Пролет” Директор ДГ “Пролет” изтегли
30 30/08.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

/встъпителна/

Стефка Деликоцева ДГ “Стадиона” Директор ДГ “Стадиона” изтегли
31 31/08.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

/встъпителна/

Галина Евгениева ОП “КДУ” Счетоводител-домакин изтегли
32 32/08.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

/встъпителна/

Анжелина Ненова Исторически музей Уредник в музей изтегли
33 33/08.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

/встъпителна/

Дарина Мичева Община Бяла Ст. експерт “ЧР” изтегли
34 34/08.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

/встъпителна/

Николай Плачков Община Бяла ССИ, УК и ОМП изтегли
35 35/08.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

/встъпителна/

Добрин Цанев ОП “КДУ” Началник отдел „Чистота” изтегли
36 36/08.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

/встъпителна/

Мариана Костадинова Община Бяла Счетоводител изтегли
37 37/08.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

/встъпителна/

Снежина Николова Община Бяла Гл. специалист изтегли
38 38/08.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

/встъпителна/

Марияна Белчева Община Бяла Гл. специалист „ОС” изтегли
39 39/08.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

/встъпителна/

Аделина Пантилеева Община Бяла Ст. специалист „Технически сътрудник” изтегли
40 40/08.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

/встъпителна/

Милка Маринова Община Бяла Гл. специалист изтегли
41 41/08.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

/встъпителна/

Ивелина Янкова Община Бяла Касиер изтегли
42 42/08.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

/встъпителна/

Георги Аврамов Община Бяла Кметски пълномощник изтегли
43 43/08.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

/встъпителна/

Благовест Асенов Община Бяла Ст. специалист „ОС” изтегли
44 44/08.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

/встъпителна/

Даниела Борисова Община Бяла Гл. специалист „БТ” изтегли
45 45/08.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

/встъпителна/

Венцислав Спасов Община Бяла Домакин изтегли
46 46/08.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

/встъпителна/

Антоанета Игнатова Община Бяла Касиер- събирач „МДТ” изтегли
47 47/08.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

/встъпителна/

Ралица Гъмзова Община Бяла Мл.експерт юрисконсулт изтегли
48 48/08.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

/встъпителна/

Костадинка Йочева Община Бяла Гл. специалист „ГРН” изтегли
49 49/08.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

/встъпителна/

Иванка Добринова Община Бяла Гл. специалист „Счетоводна отчетност” изтегли
50 50/08.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

/встъпителна/

Катя Йорданова Община Бяла Ръководител кухня-майка изтегли
51 51/08.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

/встъпителна/

Радка Белчева- Цонкова Община Бяла Кметски наместник с.Пет Кладенци изтегли
52 52/11.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

/встъпителна/

Гергана Ангелова Община Бяла Мл. експерт изтегли
53 53/09.07.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

/встъпителна/

Яна Георгиева Община Бяла Ст. експерт „ССЗЕ” изтегли
54 54/10.07.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

/встъпителна/

Иво Жейнов Исторически музей Директор изтегли
55 55/25.07.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

/встъпителна/

Милен Крушков ОП „КДУ” Началник отдел „Чистота” изтегли
56 56/30.07.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

/при освобождаване/

Мариела Илиева Община Бяла Мл. експерт “Еколог” изтегли
57 57/05.11.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

/встъпителна/

Йордан Игнатов Община Бяла Мл. експерт “Еколог” изтегли