Сметки местни данъци и такси

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Желаещите да внесат местните данъци и такси по банков път, могат да извършват своите плащания с банкови преводи по следната сметка на Община Бяла:


Банкова сметка:
BG35STSA93008441048100
Банков код: STSABGSF
Банка: БАНКА ДСК ЕАД-БЯЛА

 код                Вид плащане
44 21 00 – ДАНЪК НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
44 24 00 – ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
44 23 00 – ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА
44 25 00 – ДАНЪК ПРИДОБИВАНЕ ИМУЩЕСТВО
44 34 00 – ДРУГИ ДАНЪЦИ
44 22 00 – ДАНЪК НАСЛЕДСТВО
44 14 00 – ПАТЕНТЕН ДАНЪК И ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ
44 28 00 – ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК
44 80 07 – АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

446500 – ГЛОБИ

Ставката на данък при придобиване на имущества по възмезден начин е 3% / три /на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна върху оценката на имуществото с по-висока стойност.

 

Плащането на задължения може да се извършва:
– на каса по населени места в община Бяла;
– на каса на Easypay в цялата страна;
– с пощенски запис;
– по банков път по сметка на Община Бяла

Забележка:

  1. Лихвите се превеждат към съответния вид плащане и код за  плащане.
  2. При плащане по банкова сметка ЗАДЪЛЖИТЕЛНО посочвайте регистрационен № и рама на МПС и партиден № на недвижимия имот.

РАБОТНО ВРЕМЕ С ГРАЖДАНИ

 

от Понеделник до Петък

08.00 до 12.00 часа

13.00 до  17.00 часа

 

Телефони: 0817/7-20-20  ВЪТР. 46/48

E-mail: mdt@byala.bg