“Годишни отчети на Община Бяла по Закона за енергийната ефективност и Закона за енергията от възобновяеми източници