Общински програми и годишни отчети по Закона за енергията от възобновяеми източници и по Закона за енергийна ефективност