Категория: Конкурси, търгове и обяви

Untitled copy

Обява

Офис за военен отчет Бяла Ви информира, че със заповед на министъра
на отбраната на Република България са обявени 167 (сто шейсет и седем)
вакантни длъжности за войници във военни формирования от състава на
Съвместното командване на силите. Длъжностите следва да се заемат след
провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили
граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Untitled copy

Обява

Със Заповед № РД11-254/29.07.2020 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 14.08.2020 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх Йосиф І „ № 1, относно:
І. Отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост за срок от 3 (три) години, както следва:

Untitled copy

Обява

Със Заповед № РД11-253/28.07.2020 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 24.08.2020 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх Йосиф І „ № 1, относно продажба на имоти – частна общинска собственост за срок от 3 стопански години, както следва:

Untitled copy

Обява

Със Заповед № РД11-258/30.07.2020 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 28.08.2020 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх Йосиф І „ № 1, относно продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:

Untitled copy

Обява

Със Заповед № РД11-247/22.07.2020 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 10.08.2020 г. от 13:30 часа в Административната сграда на Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл. „Екзарх Йосиф І „ № 1 относно:
І. Продажба на движими вещи – частна общинска собственост, представляващи сепарирани отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците, продукт от дейността на Общинско предприятие „Регионално депо Бяла“, подробно описани и разпределени по вид, единична цена, количество, стойност (начална тръжна цена) и депозит за участие за всеки отделен продукт (артикул), съгласно посочената по-долу таблица, както следва: