Категория: Без категория

Съобщене на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение на Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Бяла, Област Русе

Докладна записка 15.05.2013г.

Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Бяла, Област Русе (НРППСОВППУНРИВОбС)