Категория: Съобщения

Untitled copy

Обява

Общинска служба по земеделие – гр. Бяла, на основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ, обявява на собствениците и ползвателите на земеделски земи в община Бяла, че към 04.08.2020 г. са изготвени предварителните регистри по реда на чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ.

2016-06-21-130950.273845-odz

Заповеди

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 4 от Устройствения правилник на областните дирекции “Земеделие”, чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 72б от праилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и писмо вх. № Д-818/15.07.2020 г. на кмета на Община Бяла

Untitled copy

Обява

Със Заповед № РД11-254/29.07.2020 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 14.08.2020 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх Йосиф І „ № 1, относно:
І. Отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост за срок от 3 (три) години, както следва:

unnamed (1)

Съобщение

ОБЩИНА БЯЛА уведомява населението, че  от 20,00 часа на 31.07.2020 год. до 14,00 часа на 01.08.2020 год. поради извършване на...

Untitled copy

Съобщение

На 24.07.2020 г. Община Бяла подаде искане за удължаване на срока на Договор за финансиране № ФС01-0437/23.04.2020 г. /Договор/ с Агенция за социално подпомагане /АСП/ по проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Бяла, област Русе“, финансиран по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“. Проектът е финансиран от Агенция за социално подпомагане.