Категория: Наредби

НАРЕДБА ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗДРАВЯВАНЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЯЛА

/ приета с Решение № 90 по протокол №10/31.07.2015 год. / град Бяла 2015 год. ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл....

НАРЕДБА за разрешаване, функциониране и премахване на временни съоръжения за производство, търговия и услуги на територията на Община Бяла /на основание чл.56 от ЗУТ/

І. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ: Чл.1/1/С тази Наредба се определят нормите и правилата за разрешаване,функциониране и премахване на временни съоръжения за производство,търговия...

Съобщение на основание чл. 26, ал. 2

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за отмяна на Наредба за пожарна безопасност и реда за пожарообезопасяване на обектите в експлоатация на територията на Община Бяла, приета с Решение № 77 по протокол № 6 от 29.06.2005 г. на Общински съвет- Бяла и приемане на Наредба за пожарната безопасност и защита на населението на територията на Община Бяла

Докладна записка – правила и организация на дейността на Общински съвет Бяла

Относно:

Приемане на правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Бяла, област Русе, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрацията.