Категория: Финанси

checkingspreadsheet

Акценти Бюджет 2017

Бюджетната рамка на Община Бяла за 2017 година е 8 387 591 лв.
ЗАПАЗВА се размера на данъците и таксите от предходнатагодина /…/

checkingspreadsheet

Обява данъци 2017

Община Бяла, област Русе уведомява данъкоплатците, че за предплатилите до

02 май за цялата 2017 година освен отстъпката от 5 на сто, ще се раздадат и 3 (три)

предметни награди на обща стойност до 1000 (хиляда) лева.

checkingspreadsheet

Покана

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на Общинския бюджет в Община Бяла, област Русе

Публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Бяла за 2015 г.

Публичното обсъждане ще се проведе на 22.04.2016 год. / петък / от 16.00 часа в заседателната зала на Общинска администрация – Бяла, пл.”Екз.Йосиф І” № 1 / партерен етаж /.

checkingspreadsheet

Обява данък 2016г.

Община Бяла, област Русе, обявява, че с цел повишаване събираемостта на местни данъци и такси в началото на 2016 г. ще бъдат раздадени 5 (пет) предметни награди на обща стойност до 1600 лева.