Обява

Със Заповед № РД11-254/29.07.2020 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 14.08.2020 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх Йосиф І „ № 1, относно:
І. Отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост за срок от 3 (три) години, както следва: