Monthly Archive: февруари 2020

unnamed (1)

“Съобщение на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Бяла, Област Русе”

  Предлагаме проект на „Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване на право на собственост и...

unnamed (1)

Заповед № РД-11 – 53 гр. Бяла, 11.02.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 133, ал. 2, т. 1 от Закона за ветеринаромедицинската дейност, във връзка със Заповед №РД11-252 от 23.01.2020 г. на Изпълнителния директор на БАБХ и проведено заседание на Общинската епизоотична комисия на 28.01.2020 г.