Обява

Със Заповед № РД11-35/23.01.2020 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 11.02.2020 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх Йосиф І „ № 1, относно: