Протокол №2

от заседанието на комисията за класиране на /…/