Съобщение

Във връзка с изпълнение на Договор № BG05FMOP001-3.002-0062-C01 /…/