Monthly Archive: ноември 2018

unnamed (1)

Съобщение – план сметка ТБО 2019

Одобряване на план – сметка за дейностите по чл. 66, ал. 1 от Закона за местните
данъци и такси за 2019 г. и размера на таксата за битови отпадъци за 2019 г. на територията на
Община Бяла

472310149

Покана

за публично обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Бяла

naredba

Съобщение на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА относно приемане на Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Предлагаме проект на „Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество” за обществени консултации, като...