Съобщение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ВЪВ ВРЪЗКА С ОТКРИТА ПЪРВА ТРЪЖНА СЕСИЯ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ, ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ИЛИ АРЕНДА НА СВОБОДНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ ДПФ В ОБЛАСТ РУСЕ, ЗА СТОПАНСКАТА 2018 / 2019 Г.