Съобщение

ОТНОСНО: Закриване на съществуващото „Общинското депо за неопасни отпадъци“ на територията на Община Бяла