Обява: Конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността Служител по сигурността на информацията, Управление при кризи и Отбранително-мобилизационна подготовка в Общинска администрация гр.Бяла